Master plan prometnog sustava usvojen na skupštinama

2 godina,5 mjeseci ago - 9 travnja 2020, vecernji.hr
Master plan prometnog sustava usvojen na skupštinama
2. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

Strateški dokument Master plan prometnog sustava grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije upućen je tijekom mjeseca ožujka na usvajanje predstavničkim tijelima, te je isti usvojen na 32. sjednici Gradske Skupštine Grada Zagreba održanoj dana 19. ožujka 2020. godine, te dana 06. travnja 2020. godine na županijskim skupštinama Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Prethodno je proveden postupak strateške procjene utjecaja na okoliš kojim se u skladu s propisima koji uređuju zaštitu okoliša procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa. Postupak je započet nakon donošenja Zaključka o započinjanju strateške procjene, nakon čega se je pristupilo provedbi definiranih radnji u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – I. i II. faza.

Izrađena je Strateška studija utjecaja na okoliš, kojom se određuju, opisuju i procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš i zdravlje ljudi koji mogu nastati provedbom te mjere za ublažavanje istih. Tijekom postupka SPUO održavane su redovite konzultacije predstavnika ovlaštenika s predstavnicima Izrađivača Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. kao nositelja izrade predmetnog plana te gradskih Ureda, partnerskih županija i ključnih dionika sa ciljem dodatne razrade i usuglašavanja ciljeva i mjera te ključnih pokazatelja uspješnosti.

Savjetodavno stručno povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije – I. i II. faza je prema propisanom postupku, održalo dvije sjednice, i to: prvu sjednicu 4. studenog 2019. te drugu sjednicu započetu 6. prosinca 2019., a nastavljenu 19. prosinca 2019. godine na kojoj je Povjerenstvo donijelo Mišljenje da je Strateška studija o procjeni utjecaja na okoliš Master plana cjelovita i stručno utemeljena. Nakon toga započeo je postupak javne rasprave, koja je održana u periodu od 10. siječnja do 09. veljače 2020. godine.

Za vrijeme javnog uvida, održana su javna izlaganja o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Master plana, 14. i 15. siječnja 2020. godine u Zagrebu za predstavnike JLS i dionika sa područja grada Zagreba i Zagrebačke županije i 13. siječnja 2020. godine u Krapini za predstavnike JLS i ključne dionike sa područja Krapinsko – zagorske županije.

U sklopu javne rasprave pristiglo je ukupno 16 mišljenja, prijedloga i primjedaba sudionika u javnoj raspravi.

Master plan prometnog sustava je strateški dokument dugoročnog razvoja prometnog sustava za područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. Prilikom izrade Master plana uzete su u obzir društveni, gospodarski, politički i posebni prometni elementi kako bi se predvidio adekvatan razvoj prometnog sustava.

U sklopu 1. faze projekta izvršeno je prikupljanje podataka o postojećem stanju prometnog sustava što je uključilo opsežna prometna istraživanja (brojanja putnika u javnom prijevozu, izvorišno odredišne ankete, istraživanje navika putovanja, ankete u kućanstvima, ankete na prometnim koridorima, manualno i automatsko brojanje cestovnih vozila, istraživanje o brzini kretanja i vremenu putovanja automobilom, klasifikaciju prometa na raskrižjima i cestovnim presjecima), analizu postojećeg stanja i razvoj prometnog modela, izradu „do nothing" scenarija razvoja prometnog sustava, identifikaciju problema i odabir hipoteza o postojećem prometnom sustavu te izradu SWOT analize. Tijekom realizacije 2. faze projekta održane su radionice sa ključnim dionicima u prometnom sustavu i predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave u svrhu definiranja ciljeva i mjera Master plana, također definirani su i ključni pokazatelji uspješnosti provedbe Master plana.

Kroz implementaciju mjera ovog strateškog dokumenta poboljšati će se dostupnost cijelog područja i omogućiti razvoj učinkovitog i održivog prometnog sustava koji će omogućiti veću mobilnost stanovništva korištenjem održivih oblika transporta koji su ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivi za društvo, također predviđena je integracija prometnih podsustava kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, uz posebni naglasak na integriranje sustava javnog prijevoza i povećanje sigurnosti prometa.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Vrijednost cijelog projekta izrade Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije 1. i 2. faza iznosi 17.431.795,00 kuna (bez PDV), od čega je 13.940.216,75 kuna bespovratnih sredstava.

Support Ukraine